Mrutyunjaya Mantram (from Rudram)

RSI dEvata chandas :

maitrA varunir vasiSTha RSih : The RSi (Rishi, Rushi) of this mantra is Vasishtha the son of Mitra and Varuna.

tryambakarudrO dEvatA : The devata of this mantra is tryambaka rudra

अनुष्टुप्छन्दः : Anushtup Chandas

hRdayAdi nyAsa :

tryambakam hRdayAya namah.

yajAmahE s’iras’E svAhA.

sugandhim puSTi vardhanam

s’ikhAyai vaSAT.

urvArukamiva bandhanAt kavacAya hum.

mRutyOrmukshIya nEtratrayAya vauSaT.

mAmRtAt astrAya phaT.

bhUr bhuvas svarOmiti digbandhah.

dhyAnam.

hastAbhyAm kalas’a dvayAmRtarasairAplAvayantam s’iRO

dvAbhyAntaudadhatam mRgAkSavalayE dvAbhyAm vahantam param

anka(sa)nyastakaradvayayAmRtaghaTam kailAsakAntAm s’ivam

svacchAmbhOjagatamnavEndumukutam dEvam bhajE tryambakam.

Listen to the Maha Mrtyunjaya Mantram Herehttp://www.mysticamusic.com/mahamrityunjaya.php

Though many versions of the Mrutyunjaya Mantram abound in youtube.. only the chanting above comes close to the Vedic Swaras ad marked in my Rudram book : “Kalpokta Srisadyojata pUja Paddhati” , published by Sadyojata Charitable Trust. This book was personally written and edited by my Veda Guru under the directions of her Veda Guru, Sri Padmanabha Aital, whose Sannyasi name was Sri Anakama Mara.

People who imagine that Yajur Veda is later to Rg Veda should take note that this mantram of the Yajur Veda was first revealed to and revealed by brahmarishi Vasishtha, also the RSi of many Rg VEda mantrAs.

Authorship and Copyright Notice : All Rights Reserved : Satya Sarada Kandula.

Advertisements